Srdečne Vás pozývame na 3. medzinárodnú vedeckú konferenciu

Language, Literature and Culture in Education 2016,

ktorá sa bude konať 12. - 14. júla 2016

na Univerzite Ca´Foscari v Benátkach (Taliansko)

Webové sídlo konferencie:

https://www.jolace.com/conferences/conferences-2016/llce2016/sk-cs/

                 

v rámci ktorej sa uskutoční samostatná SK – CS sekcia:

Aktuálne trendy a inovácie v modernej pedagogike a psychológii

Táto samostatná sekcia je určená pre vedeckých a výskumných pracovníkov, expertov, akademikov, doktorandov, školských manažérov, autorov a vydavateľov učebníc, ako aj  iných odborníkov zaujímajúcich sa o rôzne aspekty modernej pedagogiky a psychológie. Cieľom je vytvoriť platformu pre výmenu názorov, skúseností, inovácií, príkladov dobrej praxe, ale aj kritických poznámok na rôzne témy v kontexte súčasnej pedagogickej a psychologickej teórie a praxe na Slovensku, v Českej republike a iných krajinách.

Vedeckí garanti sekcie:

prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.

doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.

doc. PaedDr. Monika Máčajová, PhD.

(Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre)

 

Pracovné jazyky: Primárnym jazykom konferencie je  angličtina. V sekcii Aktuálne trendy a inovácie v modernej pedagogike a psychológii budú pracovnými jazykmi slovenčina a čeština.

 

Formy vystúpení

a) plenárne vystúpenie (35 min. vystúpenie pred plénom + 10 min. diskusia)

b) príspevok v sekcii (15 min. vystúpenie v sekcii + 5 min. diskusia)

c) workshop (praktické ukážky metodických postupov s aktívnou účasťou publika, 25 min. ukážky + 5 min. diskusia)

d) poster (postery môžu mať formát max. A1, t.j. 594mm x 840mm, alebo môžu pozostávať z jednotlivých sekcií, ktoré spoločne nepresahujú tento rozmer).

e) virtuálne príspevky (virtuálne príspevky budú umiestnené v špeciálnej virtuálnej sekcii na webovom sídle konferencie, a to buď vo formáte ppt prezentácií, textov alebo videonahrávok. Účastníci konferencie budú môcť prostredníctvom elektronickej komunikácie kontaktovať autorov a diskutovať s nimi o ich príspevkoch).

Spoločensko-kultúrne akcie:

Prehliadka The Grand Canal na člnoch so sprievodcom & prehliadka Dóžovho paláca so sprievodcom

Dôležité dátumy a termíny:

  • Zaslanie abstraktov príspevkov:  od 20. januára do 30. mája 2016 (vrátane)
  • Potvrdenie o prijatí/odmietnutí abstraktov:   do 15. júna 2016
  • Registrácia pre všetkých účastníkov konferencie: do 15. júna 2016 (vrátane)
  • Zaslanie príspevkov:  do 15. júna 2016 (vrátane)
  • Konanie konferencie: 12. – 14. júl 2016, univerzita Ca´ Foscari, Benátky, Taliansko (adresa: Dorsoduro 3246, Calle Larga Foscari, 30123 Venezia)
  • Publikovanie CD zborníka abstraktov: 12. júla 2016
  • Publikovanie špeciálneho viacjazyčného čísla vedeckého časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101):  október 2016

 

Konferenčné publikácie

A. Zborník abstraktov

Abstrakty akceptovaných vystúpení budú publikované v recenzovanom CD zborníku abstraktov s ISBN.

B. Časopis

Konferenčné príspevky, ktoré budú pozitívne posúdené recenznou radou (double blind peer review), budú publikované v špeciálnom viacjazyčnom čísla časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101) v októbri 2016. Podmienkou pre publikovanie príspevku v časopise je uznaná registrácia účastníka, pozitívne recenzné posudky, zaplatenie registračného a publikačného poplatku.

Zasielanie abstraktov

formulár tu

Registrácia

formulár tu

 

 Registračné poplatky

platby do 15. 05.2016
(vrátane)

platby po 15. 05. 2016

A

Plný registračný poplatok (na 3 dni) pre prítomných a aktívnych účastníkov konferencie: plenárni prednášatelia, prezentéri príspevkov v sekciách, posterov a workshopov

250 EUR

280 EUR

B

Znížený registračný poplatok (na 2 dni) pre prítomných a aktívnych účastníkov konferencie: plenárni prednášatelia, prezentéri príspevkov v sekciách, posterov a workshopov

210 EUR

240 EUR

C

Znížený registračný poplatok (na 1 deň) pre prítomných a aktívnych účastníkov konferencie: plenárni prednášatelia, prezentéri príspevkov v sekciách, posterov a workshopov

180 EUR

210 EUR

D

Registračný poplatok pre autorov virtuálnych príspevkov

150 EUR

180 EUR

E

Plný registračný poplatok (na 3 dni) pre prítomných, ale neprezentujúcich účastníkov

180 EUR

210 EUR

F

Znížený registračný poplatok (na 2 dni) pre prítomných, ale neprezentujúcich účastníkov

150 EUR

180 EUR

G

Znížený registračný poplatok (na 1 deň) pre prítomných, ale neprezentujúcich účastníkov

110 EUR

140 EUR

H

Druhí, tretí a ďalší autori, ktorí sa nezúčastnia na konferencii osobne, registračný poplatok neplatia. Budú uvedení v zozname účastníkov (Contact list) a dostanú certifikáty o účasti/o prezentovaní na konferencii (Certificate of Attendance/Certificate of Author), ale kompletné konferenčné materiály dostane len prítomný prezentér.

0 EUR
 

*

Pozn.: Druhí, tretí a ďalší autori, ktorí sa na konferencii zúčastnia osobne a/alebo majú záujem o zaslanie všetkých konferenčných materiálov, sa registrujú ako zúčastnení a neprezentujúci účastníci (registrácie typu E-G)  a platia príslušný registračný poplatok. V tomto prípade majú nárok na kompletný konferenčný servis a kompletné konferenčné materiály dostanú všetci autori príspevku.

 

Bližšie informácie o tom, čo pokrývajú jednotlivé typy registračných poplatkov, sú zverejnené na stránke konferencie.

Plné vložné (na 3 dni) zahŕňa: vstup do všetkých sekcií konferencie, občerstvenie počas prestávok, tlačený program konferencie, konferenčná taška s materiálmi (konferenčný bulletin, turistické info, suveníry ai.), certifikáty o účasti a autorstve, recenzné posúdenie abstraktu a jeho publikovanie v zborníku abstraktov, 1 ks CD zborníka abstraktov, recenzné posúdenie príspevku pre publikovanie v časopise the International Journal on Language, Literature and Culture in Education, prehliadka na člnoch so sprievodcom,  prehliadka Dóžovho paláca so sprievodcom.

Registračný poplatok nezahŕňa: náklady na ubytovanie a stravovanie, publikačný poplatok časopisu.