Európska komisia - zastúpenie na Slovensku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Štátny pedagogický ústav v Bratislave

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave

Národní institut pro další vzdělávání v Praze

Európske centrum pre moderné jazyky v Grazi, Rakúsko

Katedra pedagogiky PF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Inštitút anglistiky a amerikanistiky FF Prešovskej univerzity v Prešove

Katedra anglictiky a amerikanistiky FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Katedra anglického jazyka a literatúry FF Katolíckej univerzity v Ružomberku

Katedra anglického jazyka a literatúry PdF Trnavskej univerzity v Trnave

Ústav moderních jazyků a literatur FHS v Zlíně, Česká republika

SlovakEdu, občianske združenie

 

 

Vás srdečne pozývajú na 2. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

LLCE2016: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej?

ktorá sa bude konať v Kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej

v dňoch 28. - 29. apríla 2016

metodické workshopy a program primárne určený pre riaditeľov a učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ: 29. apríl 2016

Záštitu nad konferenciou prevzal Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.  

 

  

Konferencia je určená pre riaditeľov a učiteľov materských, základných a stredných škôl, jazykových škôl a centier, školských manažérov, expertov, akademikov, autorov a vydavateľov učebníc, ako aj  iných odborníkov zapojených do jazykového vzdelávania. Jej cieľom je vytvoriť platformu pre výmenu názorov, skúseností, príkladov dobrej praxe, ale aj kritických poznámok na tému súčasného vývoja v oblasti vyučovania materinských jazykov a cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku, v Českej republike a v iných krajinách. Počas konferencie sa účastníci oboznámia s novinkami z oblasti učebníc a učebných materiálov pre výučbu materinského jazyka a cudzojazyčné vzdelávanie.

Hlavné témy konferencie:
 • inovácie v jazykovom a cudzojazyčnom vzdelávaní v MŠ, ZŠ a SŠ

 • odborné jazykové vzdelávanie pre budúce povolania a CLIL

 • príprava učiteľov pre vyučovanie materinského jazyka a cudzojazyčné vzdelávanie

 • bilingválne vzdelávanie a rozvoj plurilingvizmu

Ďalšie témy:
 • počiatočný rozvoj gramotnosti, počiatočné jazykové a cudzojazyčné vzdelávanie
 • jazykové a cudzojazyčné vzdelávanie na predprimárnom, primárnom a sekundárnom stupni vzdelávania
 • plánovanie a hodnotenie kvality jazykového a cudzojazyčného vzdelávania
 • celoživotné cudzojazyčné vzdelávanie
 • príprava učiteľov materinského, druhého a cudzieho jazyka
 • digitálne a počítačmi podporované jazykové a cudzojazyčné vzdelávanie
 • materiálne zabezpečenie jazykového a cudzojazyčného vzdelávania
 • ostatné problémy týkajúce sa súčasného stavu jazykového vzdelávania na Slovensku a vo svete
Pracovné jazyky konferencie (v abecednom poradí):

primárne: slovenčina a čeština; príspevky je možné prezentovať aj v nasledujúcich jazykoch: angličtina, francúzština, nemčina, ruština, španielčina a taliančina

Formy vystúpení
 • plenárne vystúpenie (35 min. vystúpenie pred plénom + 10 min. diskusia)
 • príspevok v sekcii (15 min. vystúpenie v sekcii + 5 min. diskusia)
 • workshop (praktické ukážky metodických postupov s aktívnou účasťou publika, 25 min. ukážky + 5 min. diskusia)
 • poster (postery môžu mať formát max. A1, t.j. 594mm x 840mm, alebo môžu pozostávať z jednotlivých sekcií, ktoré spoločne nepresahujú tento rozmer)
 • virtuálny príspevok (publikovaný vo virtuálnej sekcii konferencie. Virtuálne príspevky budú umiestnené v špeciálnej virtuálnej sekcii na webovom sídle konferencie, a to buď vo formáte ppt prezentácií, textov alebo videonahrávok. Účastníci konferencie budú môcť prostredníctvom elektronickej komunikácie kontaktovať autorov a diskutovať s nimi o jednotlivých príspevkoch).
Výstavy jazykových učebníc a učebných pomôcok a tombola

Výstavy a prezentácie posledných noviniek z oblasti učebníc a učebných pomôcok pre vyučovanie jazykov, ako aj záverečnú tombolu pre účastníkov konferencie,  organizačne a materiálne zabezpečili nasledujúci vystavovatelia (v abecednom poradí):

 • AITEC, s.r.o. Bratislava
 • CK Školní zájezdy, s.r.o. Brno
 • dr. Josef Raabe Slovensko
 • Edukácia@Internet, Partizánske
 • Foreign Language Publications
 • Goethe Institut, Bratislava
 • Havava, s.r.o.
 • Macmillan Education, Prešov
 • Megabooks SK Bratislava
 • Meggy, s.r.o.
 • Nadácia Volkswagen Slovakia
 • Nakladatelství Infoa
 • Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o. Bratislava
 • Oxford University Press Bratislava
 • Oxico Bratislava
 • Polyglot, s.r.o., Praha
 • Slovak Ventures, s.r.o.
 • SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov
 • Vydavateľstvo Terra

 

Konferencia Výzvy2016 sa realizuje ako súčasť nasledujúcich projektov a prezentuje ich priebežné výsledky:

 • 055UKF-4/2016: Tvorba digitálnych vysokoškolských učebníc a multimediálnej didaktickej podpory pre skupiny predmetov Metodológia lingvodidaktického výskumu a Metodológia literárnodidaktického výskumu
 • VEGA č. 1/0637/16 s názvom Vývoj diagnostického nástroja na hodnotenie úrovne fonematického uvedomovania u detí v predškolskom veku
 • Experimentálne overovanie: Metodika CLIL v nižšom sekundárnom vzdelávaní (č. 2013-17361/52642:3-922)
 • ERASMUS+ 2015-1-SK01-KA201-008937 Transnational Exchange of good CLIL practice among European Educational Institutions

 

Dôležité dátumy a termíny:

 • Zaslanie abstraktov príspevkov: do 31. marca 2016 (vrátane)
 • Potvrdenie o prijatí/odmietnutí abstraktov: do 15. apríla 2016
 • Registrácia pre všetkých účastníkov konferencie (prednášateľov, účastníkov a vystavovateľov): do 15. apríla 2016 (vrátane)
 • Zaslanie príspevkov: do 15. apríla 2016 (vrátane)
 • Miesto a čas konania konferencie: Stará Lesná, Kongresové centrum SAV Academia, 28. - 29. apríl 2016
 • Publikovanie CD zborníka abstraktov: 28. apríl 2016
 • Publikovanie špeciálneho viacjazyčného čísla časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101): jún 2016.

Konferenčné publikácie

A. Zborník abstraktov

Abstrakty akceptovaných a prednesených vystúpení budú publikované v zborníku abstraktov s ISBN.

B. Zborník príspevkov

Konferenčné príspevky, ktoré budú pozitívne posúdené recenznou radou, budú publikované vo viacjazyčnom multimediálnom CD zborníku s ISBN v júni 2016. Zborník obsahuje odborné príspevky, metodické návody, ppt prezentácie, videoprezentácie, workshopy a postery. Podmienkou na publikovanie príspevku sú: kompletná registrácia účastníka, zaplatenie registračného poplatku a pozitívny recenzný posudok.

C. Časopis

Vedecké príspevky, ktoré budú pozitívne recenzne posúdené (double-blind reviewing), budú publikované v špeciálnom viacjazyčnom čísla časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101) v júni 2016. Príspevky musia spĺňať podmienky publikovania v medzinárodnom vedeckom časopise (viac tu, LLCE paper template: tu). Podmienkou na publikovanie príspevku je uznaná registrácia účastníka, zaplatenie registračného poplatku a pozitívny recenzný posudok.

Registrácia tu

Registračné poplatky:

A. základná registrácia:    7 EUR

    zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Súčasné výzvy, 2x konferenčné občerstvenie, tlačený program konferencie, certifikáty  účastníka konferencie/autora.

B. rozšírená registrácia: 25 EUR

zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Súčasné výzvy, 2x konferenčné občerstvenie, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, obed 29. 4. 2016, 1 x CD zborník abstraktov.

C. Registrácia autorov príspevkov, workshopov alebo posterov: 80 EUR

zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Súčasné výzvy, 2 x konferenčné občerstvenie, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, obed 29. 4. 2016, posúdenie a publikovanie abstraktu, 1 CD zborník abstraktov, posúdenie príspevku pre publikovanie v špeciálnom viacjazyčnom čísle časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101) - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné publikovanie príspevku.

C2. Registrácia autorov príspevkov, workshopov alebo posterov - doktorandi: 40 EUR

zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Súčasné výzvy, 2 x konferenčné občerstvenie, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, obed 29. 4. 2016, posúdenie a publikovanie abstraktu, 1 CD zborník abstraktov, posúdenie príspevku pre publikovanie v špeciálnom viacjazyčnom čísle časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101) - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné publikovanie príspevku.

D. registrácia autorov virtuálnych príspevkov: 70 EUR.

zahŕňa: konferečný balíček, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, posúdenie a publikovanie abstraktu, 1 CD zborník abstraktov, posúdenie príspevku pre publikovanie v predloženie príspevku na posúdenie pre publikovanie v špeciálnom viacjazyčnom čísle časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101) - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné publikovanie príspevku, poštové náklady na zaslanie konferečných materiálov a publikácií.

D2. registrácia autorov virtuálnych príspevkov - doktorandi: 40 EUR.

zahŕňa: konferečný balíček, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, posúdenie a publikovanie abstraktu, 1 CD zborník abstraktov, posúdenie príspevku pre publikovanie publikovanie v špeciálnom viacjazyčnom čísle časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101) - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné publikovanie príspevku, poštové náklady na zaslanie konferečných materiálov a publikácií.

E. registrácia vystavovateľa: 100 EUR (zahŕňa: výstavný priestor, distribúciu reklamných materiálov v konferenčných balíčkoch pre účastníkov, energie, možnosť workshopu pre učiteľov, publikovanie reklamy v tlačenom programe konferencie (max. A4) a v ostatných konferenčných publikáciách (max. A5), 1 CD zborník abstraktov.

 

Ubytovanie

Organizátori konferencie nezabezpečujú ubytovanie a registračné poplatky nezahŕňajú ubytovacie náklady.

V prípade, že máte záujem o ubytovanie v hoteloch Hills a v hoteli Lesná, je potrebné uviesť, že ste účastníkom konferencie Súčasné výzvy jazykového vzdelávania a potom Vám bude poskytnutá zľavnená cena.
 

Ubytovanie v hoteli Hills v štandardných izbách je v nasledovných cenách:

69 €/noc izba standard s ranajkami pre 2 osoby

55 €/noc izba standard s ranajkami pre 1 osobu

a ubytovanie v hoteli Lesná v štandardných izbách je v nasledovných cenách:

99 €/ noc apartman Superior Suite s ranajkami pre 2 osoby

79 €/noc izba standard s ranajkami pre 1 osobu.

Zasielanie abstraktov

 • Abstrakty je potrebné zasielať elektronicky v štruktúre: meno autora, názov abstraktu, abstrakt (max. 1200 znakov), kľúčové slová (max. 7), forma príspevku (plenárna prednáška, príspevok, virtuálny príspevok, poster, workshop) a úplná kontaktná adresa vrátane afiliácie autora. Formulár na zasielanie abstraktu nájdete tu.
 • Posledný termín na zasielanie abstraktov je: 31. marec 2016 (vrátane)
 • Jeden autor môže zaslať maximálne dva abstrakty.
 • Organizačný výbor konferencie prijíma len abstrakty v niektorom zo šiestich pracovných jazykov.
 • V abstrakte nepoužívajte skratky ani bibliografické odkazy, takisto nevkladajte obrázky, grafy ani tabuľky. 
 • Jeden abstrakt môže obsahovať max. 1200 znakov vrátane medzier. 
 • Počet kľúčových slov by nemal presiahnuť 7.
 • Všetky abstrakty budú anonymne posúdené členmi vedeckej rady konferencie. Posudzovatelia si vyhradzujú právo odmietnuť abstrakt alebo odporúčať zmenu formátu príspevku (napr. z príspevku na poster) bez uvedenia dôvodu. 
 • Autorom oznámime výsledok posúdenia abstraktov e-mailom do  15. apríla 2016.
 • Opravy v abstraktoch je možné vykonávať len do 15. apríla 2016.
 • Abstrakty prezentovaných príspevkov budú následne publikované v recenzovanom zborníku abstraktov s vlastným ISBN. V zborníku abstraktov môžu byť publikované len tie abstrakty, ktorých autor (alebo jeden z autorov) sa zaregistroval a zaplatil registračný poplatok najneskôr 15. apríla 2016.
 • Ak ste dostali potvrdenie o akceptovaní Vášho abstraktu, je potrebné sa čo najskôr zaregistrovať tu a následne môžete svoje príspevky zasielať elektronicky (vo formáte doc a pdf) do 15. apríla 2016. Odporúčanú štruktúru príspevku v slovenčine nájdete tu, v angličtine tu. (LLCE paper template: tu)
 • Elektronický formulár na zaslanie príspevku nájdete tu. V prípade technických problémov môžete svoj príspevok zaslať v doc. a pdf formáte aj priamo editorom konferenčných publikácií na adresu: slovakedu@gmail.com. V takom prípade svoj dokument nazvite takto: Vyzvy2016-ID abstraktu-priezvisko.
 • Všetky konferenčné príspevky budú posúdené recenznou radou a akceptované príspevky budú následne publikované v konferenčnom ultimediálnom CD zborníku s ISBN (odborné príspvky) alebo špeciálnom viacjazyčnom čísle časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (vedecké príspevky). V konferenčnom čísle časopisu môžu byť publikované len tie príspevky, ktoré úspešne prešli double-blind recenzným konaním a ktorých autor (alebo jeden z autorov) sa zaregistroval a zaplatil registračný poplatok najneskôr 15. apríla 2016.

Zasielanie posterov

 • Ak ste dostali potvrdenie o akceptovaní Vášho abstraktu, je potrebné sa čo najskôr zaregistrovať tu a následne môžete svoje postery zasielať elektronicky (vo formáte pdf) do 15. apríla 2016. Postery môžu mať veľkosť max. A1 (594mm x 840mm).
 • Elektronický formulár na zaslanie posterov nájdete tu. V prípade technických problémov môžete svoj príspevok zaslať v doc. a pdf formáte aj priamo editorom konferenčných publikácií na adresu: slovakedu@gmail.com. V takom prípade svoj dokument nazvite takto: Vyzvy2016-ID abstraktu-priezvisko.
 • Všetky konferenčné príspevky budú posúdené recenznou radou a akceptované príspevky budú následne publikované v špeciálnom viacjazyčnom čísle časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101). V konferenčnom čísle časopisu môžu byť publikované len tie príspevky, ktorých autor (alebo jeden z autorov) sa zaregistroval a zaplatil registračný poplatok najneskôr 15. apríla 2016.

Zasielanie virtuálnych príspevkov

 • Ak ste dostali potvrdenie o akceptovaní Vášho abstraktu, je potrebné sa čo najskôr zaregistrovať tu a následne môžete svoje príspevky zasielať elektronicky (vo formate doc a pdf) do 15. apríla 2016. Odporúčaný formát príspevku v slovenčine nájdete tu, v angličtine tu. (LLCE paper template: tu)
 • Elektronický formulár na zaslanie virtuálneho príspevku nájdete tu. V prípade technických problémov môžete svoj príspevok zaslať v doc. a pdf formáte aj priamo editorom konferenčných publikácií na adresu: slovakedu@gmail.com. V takom prípade svoj dokument nazvite takto: Vyzvy2016-ID abstraktu-priezvisko.
 • Virtuálne príspevky budú počas konferencie zverejnené vo virtuálnej sekcii konferencie tu a následne budú publikované v špeciálnom viacjazyčnom čísle časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101). V konferenčnom čísle časopisu môžu byť publikované len tie príspevky, ktorých autor (alebo jeden z autorov) sa zaregistroval a zaplatil registračný poplatok najneskôr 15. apríla 2016.
 • Ako doplnok k virtuálnemu príspevku môžu autori prezentovať (a publikovať) aj videonahrávky a/alebo ppt prezentácie. Aj tieto videonahrávky a/alebo ppt prezentácie je potrebné zaslať do 15. apríla 2016 (na adresu slovakedu@gmail.com).