Plenárne prednášky

 

Jazykové vzdelávanie v kontexte kontinuálneho vzdelávania  učiteľov  v SR

prof. PhDr.Gabriela Petrová, CSc.

(Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

 

Prednáška analyzuje problémy kontinuálneho vzdelávania učiteľov v SR v kontexte platnej školskej legislatívy. Poukazuje na funkcie kontinuálneho vzdelávania učiteľov, ako prostriedku kariérneho rastu. Je zameraný na možnosti jazykového vzdelávania  a pripravenosti učiteľov cudzích jazykov pre ich profesionálne pôsobenie a vybavenie ich požadovanými kompetenciami.

xxxxxxxx

Evropské středisko pro moderní jazyky -

Konkrétní nástroje i zdroj inspirace pro učitele (nejen) cizích jazyků

Irena Mašková

(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR)

Prezentace představí činnost Evropského střediska pro moderní jazyky (ESMJ) Rady Evropy. Zejména se soustředí na témata a výstupy z projektů, které mohou najít uplatnění při konkrétní práci učitelů ve třídách a také při přípravě učitelů, a to nejen cizích jazyků.   Prezentace se pokusí informovat o existujících užitečných nástrojích, které byly v  ESMJ vyvinuty, především o praktických manuálech a konkrétních metodických listech na pomoc učitelům v následujících oblastech: hodnocení a výuka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, výuka metodou CLIL, budování vícejazyčných a mezikulturních kompetencí žáků a studentů, využití nových médií ve výuce. Dále půjde o informaci o materiálech na pomoc učitelům vyučovacího jazyka a nejazykových předmětů v mnohojazyčných třídách.

xxxxxxxx

 

Aktuálne otázky spojené s vyučovaním cudzích jazykov

u žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami v inkluzívnych triedach

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

(Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

Vyučovanie cudzieho jazyka v triedach, v ktorých sú zapojení žiaci so špeciálnymi edukačnými potrebami, patrí medzi najčastejšie menované problémy súčasných učiteľov (nielen) angličtiny. Preto si táto problematika okrem pozornosti špeciálnych pedagógov, psychológov, pracovníkov špeciálno-poradenských centier a učiteľov počiatočného rozvoja gramotnosti v materinskom jazyku, vyžaduje aj intenzívnu pozornosť didaktikov cudzích jazykov. V prednáške sumarizujeme najnovšie výsledky výskumov realizovaných na Slovensku predovšetkým samotnými učiteľmi cudzích jazykov a navrhujeme súbor opatrení a aktivít, ktoré je potrebné realizovať na zabezpečenie kvalitnejšieho a efektívnejšieho inkluzívneho cudzojazyčného vzdelávania žiakov so ŠEP bez negatívneho vplyvu na kvalitu a tempo vzdelávania intaktných žiakov.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mobilní technologie pro výuku cizích jazyků

doc. PhDr. Ivana Šimonová, Ph. D.

(Univerzita v Hradci Králové, Česká republika)

´S tabletem mě učení baví víc´, řekne dnes většina školáků a studentů. Jak je to doopravdy? Jsou to (tentokrát) mobilní technologie a prostředky, které učiní ten zázrak, že děti se budou učit snadno, rychle, rády? I optimista uznává, že tomu asi tak úplně nebude. Ale víme, jak proces učení se s jejich podporou vypadá, jaká jsou jeho úskalí a silné stránky, zda si žáci víc zapamatují, víc si učení užijí, anebo obojí? Jakou roli hraje ´novost´ mobilních technologií? Umějí se žáci  vůbec jejich prostřednictvím učit? A umějí je učitelé správně didakticky využívat ve svých předmětech? Na příkladu výuky angličtiny budeme na tyto otázky hledat odpovědi.

 

xxxxxxxxxx

 

Pluriliteracies – mapping deep learning progressions for CLIL/immersion programs

Oliver Meyer

(JGU Mainz, omeyer@uni-mainz.de)

Pluriliteracies Teaching for Learning (PTL) constitutes a relatively recent development in Content and Language Integrated Learning (CLIL). This approach has been developed to provide pathways for deep learning across languages, disciplines and cultures by focusing on the development of disciplinary or subject specific literacies. Deep learning - by which we understand the successful internalization of conceptual knowledge and the automatization of subject specific procedures/skills and strategies – is currently considered to occur only if learners are taught how to express their knowledge appropriately and in an increasingly complex and subject adequate manner.

In this presentation I would like to introduce the Graz Group Pluriliteracies Model, discuss challenges and principles of putting this approach into practice and show templates and tools such as the Pluriliteracies Wheel for Task Design along with practical materials.

References:

Meyer, O. et al. (2015): A pluriliteracies approach to content and language integrated learning – mapping learning progressions in knowledge construction and meaning making. In: Language, Culture and Curriculum. 28/1. DOI:10.1080/07908318.2014.1000924

Project Website: https://pluriliteracies.ecml.at/en-us/