LLCE2016: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej?

Organizátori:

Európska komisia - zastúpenie na Slovensku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Štátny pedagogický ústav v Bratislave

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave

Národní institut pro další vzdělávání v Praze

Európske centrum pre moderné jazyky v Grazi, Rakúsko

Katedra pedagogiky PF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Inštitút anglistiky a amerikanistiky FF Prešovskej univerzity v Prešove

Katedra anglictiky a amerikanistiky FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Katedra anglického jazyka a literatúry FF Katolíckej univerzity v Ružomberku

Katedra anglického jazyka a literatúry PdF Trnavskej univerzity v Trnave

Ústav moderních jazyků a literatur FHS v Zlíně, Česká republika

SlovakEdu, občianske združenie

 

 

 

Medzinárodný vedecký výbor konferencie

Členovia Medzinárodného vedeckého výboru konferencie sú zodpovední za posúdenie a zrecenzovanie všetkých zaslaných abstraktov a konferenčných príspevkov/posterov/workshopov, a teda aj za kvalitu všetkých konferenčných vystúpení a publikácií. Táto konferencia uplatňuje metódu dvojitého anonymného posudzovania, ktorá sa považuje za všeobecne akceptovanú metódu vedeckého posudzovania a je nevyhnutnou súčasťou vedeckého publikačného procesu.
 
 • doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko)
 • doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. (Trnavská univerzita, Slovensko)
 • doc. PaedDr. Jana Bírová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko)
 • PaedDr. Katarína Bockaničová PhD. (Štátny pedagogický ústav v Bratislave, Slovensko)
 • doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko)
 • PhDr. Eva Farkašová, CSc. (Výskumný ústav psychológie a patopsychológie dieťaťa v Bratislave, Slovensko)
 • PaedDr. Danica Gondová, PhD. (Žilinská univerzita, Slovensko)
 • doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
 • doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko)
 • doc. PhDr. Eva Homolová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko)
 • doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
 • doc. PaedDr. Monika Máčajová, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
 • Ing. Beata Menzlová (Štátny pedagogický ústav v Bratislave, Slovensko)
 • prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
 • prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. (Univezita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko)
 • prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
 • doc. Zuzana Straková, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko)
 • doc. PhDr. Ivana Šimonová, Ph.D. (Univerzita v Hradci Králové, Česká republika)
 • PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko)

Organizačný výbor konferencie

 • Mgr. Mária Babocká, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
 • Mgr. Michal Bodorík (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
 • Mgr. Roman Čančinov (Prešovská univerzita, Slovensko)
 • PhDr. Marie Černíková (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v Praze, Česká republika)
 • Mgr. Juraj Datko (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
 • PhDr. Denisa Ďuranová (Štátny pedagogický ústav v Bratislave, Slovensko)
 • PaedDr. Michal Hudec (SlovakEdu, o.z.)
 • Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD. (Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko)
 • Mgr. Nina Kozárová (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
 • Mgr. Zuzana Lichá (Štátny pedagogický ústav v Bratislave, Slovensko)
 • PaedDr. Eva Obžerová (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v Bratislave)
 • Mgr. Jana Puschenreiterová, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
 • Mgr. Michaela Sepešiová, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko)
 • Mgr. Veronika Szombatová (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
 • Mgr. Zuzana Šimková (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
 • PaedDr. Jana Trníková, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

Výstavy jazykových učebníc a učebných pomôcok a tombola

Výstavy a prezentácie posledných noviniek z oblasti učebníc a učebných pomôcok pre vyučovanie jazykov, ako aj záverečnú tombolu pre účastníkov konferencie,  organizačne a materiálne zabezpečili nasledujúci vystavovatelia (v abecednom poradí):

 • AITEC, s.r.o. Bratislava
 • CK Školní zájezdy, s.r.o. Brno
 • dr. Josef Raabe Slovensko
 • Edukácia@Internet, Partizánske
 • Foreign Language Publications
 • Goethe Institut, Bratislava
 • Havava, s.r.o.
 • Macmillan Education, Prešov
 • Megabooks SK Bratislava
 • Meggy, s.r.o.
 • Nadácia Volkswagen Slovakia
 • Nakladatelství Infoa
 • Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o. Bratislava
 • Oxford University Press Bratislava
 • Oxico Bratislava
 • Polyglot, s.r.o., Praha
 • Slovak Ventures, s.r.o.
 • SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov
 • Vydavateľstvo Terra