Výzvy2021 - Program

 
Na jednotlivé prednášky a workshopy sa môžete prihlásiť tu.
 

5. október 2021

  8:00 -   8:30  registrácia (vstup do Malého Berlína, Štefánikova ul.)
  8:30 -   9:00  otvorenie konferencie, organizačné informácie (Malý Berlín)
 
  sekcia MB (Malý Berlín, Štefánikova 4, veľká sála)
  garant sekcie: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
  9:00 -   9:30  prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. (Univerzita Komenského): Let´s teach languages more effectively - Learner-centred approach
  9:30 - 10:00  prof. Zuzana Straková, PhD. (Prešovská univerzita): How global skills can help in the emergency time?
10:00 - 10:30  Mgr. Emília Andrejová (Zastúpenie EK na Slovensku & Informačné centrum Europe Senica): Juvenes Translatores - preklad vo výučbe jazykov
10:45 - 11:00 prestávka, občerstvenie
11:00 - 11:30  doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. (Prešovská univerzita): Druhá strana mince - ste tam, alebo nie? O tom, čo môže prežívať žiak v dištančnom vzdelávaní a ako jeho výučbu zefetívniť.
11:30 - 12:00  Mgr. Michaela Sepešiová, PhD. (Prešovská univerzita): Edukačná realita pandémie Covid 19 a jej reflexia učiteľmi anglického jazyka
12:00 - 12:30  Mgr. Sylvia Hamadejová (SAAIC): Program Erasmus + alebo Ako mať život vo vlastných rukách
12:30 - 13:00  obedná prestávka*

13:00 - 14:30  metodické workshopy, príklady dobrej praxe

13:00 - 13:30  Mgr. Gabriela Hroššová (Oxford University Press): Listen to what I am saying
13:30 - 14:00  Ing. Peter Baláž (E&I): Lingvakvíz (interaktívna prezentácia jazykovej hry k EDJ)
14:00 - 14:30  PaedDr. Judita Tóthová (Slovak Ventures): Interaktívne nástroje vo výučbe
14:30 - 15:00 diskusia, ukončenie sekcie
 
  sekcia PF (budova PdF TU, Priemyselná 4, miestnosť 4P1)
  garant sekcie: doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.
  8:50 -  9:00  otvorenie sekcie, organizačné poznámky
  9.00 -   9.30   doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.: Learner-centred Approaches and Their Implications for ELT
  9.30 - 10.00   Mgr. Anna Barnau, PhD.: Dištančné a prezenčné vyučovanie anglického jazyka pre lekárske účely na  JLF UK v Martine
10.00 - 10.30   Mgr. Janka Miľanová: Vplyv ESP na výučbu anglického jazyka v strednom odbornom vzdelávaní
10.30 - 11.00   Mgr. Michaela Zajacová: Vplyv zistenia učebných štýlov a postojov študentov k vyučovaniu na rozvoj ich komunikačných jazykových kompetencií a zručností v rámci referenčnej úrovne B1
11.00 - 11.30   Mgr. Michaela Vasconcelos: Očakávania a realita: Gramatika učebníc anglického jazyka, Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a žiackej textovej produkcie
11.30 - 12.00   Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD.: Presahy a rozdiely v lexikálnej zásobe učebníc anglického jazyka, Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a žiackej textovej produkcie
12:00 - 12:10 ukončenie sekcie
 
     Ulička jazykov (Univerzitné námestie)
9:00 - 12:00 zábavné aktivity a hry, informačné kampane, propagačné akcie  (zoznam pozri nižšie)
9:00 - 12:30 výstavy cudzojazyčnej literatúry a jazykových učebníc
 
Vystavovatelia:
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
European Centre for Modern Languages in Graz, Rakúsko
Informačné centrum Europe Direct Senica
Štátny pedagogický ústav v Bratislave
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
Katedra anglického jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
Katedra nemeckého jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
Katedra klasických jazykov, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity
DeSK
Education @Internet
Megabooks
Oxford University Press
SAIA, n.o.
SAAIC
Slovak Ventures Nitra
Raabe
 
* Obed účastníkom nezabezpečujeme. Možnosti stravovania v okolí miesta konferencie (Malý Berlín):
U Zvonca (
vegánska reštaurácia Forky´s
pekáreň Chlieb náš
 
 

6. október 2021 (on-line)

  sekcia CALL: Digitálne prostriedky pre dištančné vzdelávanie cudzích jazykov (on-line sekcia v MS Teams)
  garant sekcie: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
  9:00 - 9:15  Otvorenie sekcie, organizačné informácie
  9:15 - 9:45 prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.: Radosti a strasti cudzojazyčného vzdelávania v dištančnej forme
  9:45 - 10:15 doc. PaedDr. Rastislav Metruk, PhD.: Online vzdelávanie – výzvy a perspektívy vo vyučovaní cudzích jazykov
10:15 - 10:25 Inés Fábryová:Postoje učiteľov anglického jazyka a ich študentov k zapojeniu chatbotov do výučby anglickej konverzácie
 
10:25 - 10:45 Nina Kramecová: Názory, skúsenosti a postoje budúcich učiteľov angličtiny k štúdiu v prostredí LMS Moodle
10:45 - 11:00 prestávka
11:00 - 11:30 Mgr. Margita Liščáková: Využitie digitálnych technológií v práci s literárnym textom na 2. stupni ZŠ
11:30 - 12:00 Mgr. Zuzana Javorová: Vyučovanie angličtiny u žiakov s dyslexiou v čase dištančného vzdelávania
12:00 - 12:30 Mgr. Tomáš Meliš: Gamifikácia vo vyučovaní angličtiny
12:30 - ukončenie konferenčného dňa
 

7. október 2021

  sekcia: Literature in English classes (budova PdF TU, Priemyselná 4, Aula)
  garant sekcie: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
  8:00 -   9:00   Registrácia, káva na privítanie
  9:00 -   9:15   Otvorenie konferenčného dňa, organizačné informácie (budova PdF, Priemyselná ul.)
  9:15 - 10:30   Mgr. Roman Čančinov (Megabooks): It is worth revising/Learning English through reading
10:30 - 10:45   prestávka s občerstvením
10:45 - 12:00   prof. Zuzana Straková, PhD. (Prešovská univerzita): Lost and Found (reading with young learners)
12:00 - 12:30   obedná prestávka*
12:30 - 13:00   Ing Peter Baláž (E@I, Nová Dubnica): Vortoj: inovatívna jazyková hra pre žiakov autistického spektra
13:00 - 13:30   Luboš Hosnedl (EdWay Praha): Jak studovat s aplikaci neo/Rozpoznávání řeči neo
13:30 - 16:00   Mgr. Sylvie Doláková (freelancer, ČR): Umíte to s pohádkou aneb Vyučování angličtiny pro nejmenší
 
  sekcia: Deutschlernen - Spaß nicht nur für die Lehrer aber auch für die Schüler (on-line via MS Teams)
  garant sekcie: dipl. Ing. Beata Menzlová
  9:00 - 9:15  Otvorenie sekcie, organizačné informácie
  9:15 - 10:30 dipl. Ing. Beata Menzlová (ŠPÚ Bratislava): Experimentovanie s nemčinou
10:30 - 11:00 Mgr. Tomáš Godiš, PhD. (Trnavská univerzita): Manipulative Elemente in der Pressesprache
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 12:30 Konferenčné príspevky, workshopy, príklady dobrej praxe (presný rozpis bude zverejnený 24. 9.)
12:30 - diskusia, ukončenie konferenčného dňa

počas celého konferenčného dňa: výstavy cudzojazyčnej literatúry a jazykových učebníc