Výzvy2021: Zasielanie abstraktov

 

Termín: do 16. septembra 2021 (vrátane)

Formulár na zasielanie abstraktov: pozri dolnú časť tejto stránky

 

Ako postupovať:

1. Prihláste svoj príspevok zaslaním abstraktu do 16. septembra 2021.

2. Najneskôr 26. septembra dostanete vyjadrenie o prijatí/odmietnutí abstraktu.

3. Váš príspevok bude po akceptovaní zaradený do programu konferencie - 30. septembra 2021.

4. Akceptované abstrakty budú uverejnené v e-zborníku 5. októbra 2021.

5. Svoj príspevok odprezentujete počas konferencie (5. - 7. októbra 2021) podľa programu.

6. Zašlite nám finálnu verziu Vášho príspevku do 21. októbra 2021. Príspevok môže mať formu vedeckej štúdie, odbornej štúdie, komentovanej ppt prezentácie, posteru a pod.

7. Konferenčný e-zborník príspevkov bude zverejnený 30. novembra 2021.

 

Zasielanie abstraktov

 
  • Abstrakty v slovenskom jazyku je potrebné zasielať len elektronicky. Formulár na zasielanie abstraktu nájdete nižšie.
  • Abstrakt by mal obsahovať nasledujúce komponenty: uvedenie témy, cieľ príspevku, metódu spracovania (výskumnú metódu), stručné zhrnutie výsledkov.
  • Posledný termín na zasielanie abstraktov je: 16. september 2021 (vrátane)
  • V abstrakte nepoužívajte skratky ani bibliografické odkazy, takisto nevkladajte obrázky, grafy ani tabuľky. 
  • Jeden abstrakt môže obsahovať max. 1200 znakov vrátane medzier. 
  • Počet kľúčových slov by nemal presiahnuť 7.
  • Všetky abstrakty budú anonymne posúdené členmi vedeckej rady konferencie. Posudzovatelia si vyhradzujú právo odmietnuť abstrakt alebo odporúčať jeho úpravu.
  • Autorom oznámime výsledok posúdenia abstraktov e-mailom do  26. septembra 2021.
  • Opravy v abstraktoch je možné vykonávať len do 3. októbra 2021.

 

V prípade otázok kontaktujte editorov zborníka:
Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD (zuzana.suchanova@truni.sk)
Mgr. Jakub Hriňák, PhD. (jakub.hrinak@truni.sk)

EDJ2021 & Výzvy2021: Zaslanie abstraktov


Zvoľte súbor