Výzvy2021 - Akceptované abstrakty

METRUK, Rastislav: Online vzdelávanie – výzvy a perspektívy vo vyučovaní cudzích jazykov

Inovácie a zmeny v oblasti moderných a digitálnych technológií zásadným spôsobom ovplyvňujú všetky sféry ľudskej aktivity, vrátane vzdelávania. Napriek skutočnosti, že tieto nové a moderné prístupy vo vyučovaní prinášajú množstvo výhod a mali by v konečnom dôsledku mať...

VASCONCELOS Michaela: Očakávania a realita: Gramatika učebníc anglického jazyka, Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a žiackej textovej produkcie

Gramatika predstavuje jednu z najdôležitejších oblastí osvojovania si jazyka nakoľko učiacim sa poskytuje rámec, na základe ktorého sú schopní tvoriť neobmedzené množstvo výpovedí avšak aj v súčasnosti znázorňuje problém v oblasti spôsobu jej predstavenia žiakom ako aj v oblasti...

MIĽANOVÁ Janka: Vplyv ESP na výučbu anglického jazyka v strednom odbornom vzdelávaní

Moderné, komunikatívne prístupy vo vyučovaní cudzích jazykov zmenili koncept tradičného vyučovania. Vnímanie cudzieho jazyka, ako komunikačného prostriedku umožnilo vytvorenie Angličtiny pre špecifické účely (ESP – English for Specific Purposes). Vzhľadom na skutočnosť, že výučba prostredníctvom...

ZAJACOVÁ Michaela: Vplyv zistenia učebných štýlov a postojov študentov k vyučovaniu na rozvoj ich komunikačných jazykových kompetencií a zručností v rámci referenčnej úrovne B1

Dôležitosť vyučovania anglického jazyka ako medzinárodného dorozumievacieho jazyka sa odzrkadľuje aj v slovenskom vzdelávacom systéme, v ktorom sa tento jazyk povinne vyučuje od tretieho ročníka základnej školy. Posledný ročník strednej školy potom predstavuje konečný stupeň jeho...

BARNAU Anna: Dištančné a prezenčné vyučovanie anglického jazyka pre lekárske účely na JLF UK v Martine

Celosvetová pandémia COVID-19 viedla k zmene v rôznych oblastiach zdravotníctva, vedy, kultúry  a v neposlednom rade školstva. Výučba na všetkých úrovniach vzdelávania bola náhle zmenená z tradičnej prezenčnej formy na dištančnú formu. V tejto novej situácii...

SUCHÁŇOVÁ Zuzana: Presahy a rozdiely v lexikálnej zásobe učebníc anglického jazyka, Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a žiackej textovej produkcie

Abstrakt: Slovná zásoba predstavuje jeden z fundamentálnych komponentov ovplyvňujúcich rozvoj jazykových činností a stratégií, komunikatívnej kompetencie, a tým aj celkovú akvizíciu cieľového cudzieho jazyka. Ako uvádzajú Laufer a Sim (1985), nedostatočná znalosť slovnej zásoby je...

BÉREŠOVÁ, Jana: Learner-centred Approaches and Their Implications for ELT

Abstract: The presentation focuses on learner-centred approaches that significantly influence current language education. This centring on learners shifts the static models of communicative competence towards a dynamic vision of language education. Concepts such as an action-oriented approach,...

JAVOROVÁ, Zuzana: Vyučovanie angličtiny u žiakov s dyslexiou v čase dištančného vzdelávania

Príspevok sa zaoberá problematikou vyučovania angličtiny u žiakov s dyslexiou v inkluzívnej triede a predstavuje súbor vyučovacích aktivít, ktoré sú vhodné pre dyslektických žiakov v čase dištančného vzdelávania. Tieto aktivity boli výskumne overené formou akčného výskumu. Akčný výskum potvrdil,...

ZEMKOVÁ, Jaroslava: Využitie komiksov a grafických príbehov vo vyučovaní angličtiny u mladších žiakov

Napriek argumentom, ktoré pedagógovia a kritici vzniesli proti študentom čítajúcim komiksy, výskum ukázal, aké praktické a užitočné môžu byť komiksy, ako učebný materiál. Príspevok sa venuje využitiu komiksových a grafických románov vo výučbe angličtiny pre mladších žiakov. Aj keď stále existujú...

LIŠČÁKOVÁ, Margita: Inovatívna doba – využitie nových technológií vo vyučovaní literatúry.

Príspevok sa zaoberá používaním digitálnych technológií a úlohou využitia digitálnych nástrojov pri výučbe anglickej literatúry v nižších ročníkoch žiakov druhého stupňa pomocou extenzívneho čítania kníh zo série Graded readers pre začiatočníkov. V súčasnej dobe je čítanie pomocou digitálnych...