LLCE2015

ISSN 2453-7101

ISBN 978-80-971580-6-4

Imprint
 
 
Copyright information
 
 

Papers

 

Testovanie z cudzích jazykov – testovanie úrovne C1 Spoločného európskeho referenčného rámca a typy úloh v elektronickom testovaní z cudzích jazykov

Miroslava Jurenková, NÚCEM, Slovensko

8

Situating language tests in relation to the CEFR

Jana Bérešová, Trnava University, Slovakia

25

Význam Európskeho jazykového portfólia vo výchovno-vzdelávacom procese

Katarína Bockaničová & Denisa Ďuranová, ŠPÚ, Slovensko

36

Zvyšovanie kvality pregraduálnej prípravy a inovácia vzdelávania budúcich učiteľov anglického jazyka ako súčasť podpory študijných programov v cudzích jazykoch

Alena Štulajterová, UMB v Banskej Bystrici, Slovensko

47

Sprachenpolitik und ihre Auswirkungen auf die Mehrsprachigkeit  in der Slowakei: Ein kleines Plädoyer für Deutsch als Fremdsprache

Katarína Fedáková, Pavol-Jozef-Šafárik-Universität Košice, Slovakia

52

Is English grammar really so difficult?

Gabriela Lojová, Comenius University, Slovakia

64

Testológia ako veda

Roman Kvapil, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko

77

Models of language teaching and learning and their influence on the concept of Open Learning

Kateřina Slaninová, Open Agency, Czech Republic

85

Využitie destinačných webov vo vyučovaní reálií a interkultúrnej komunikácie (na príklade talianskeho jazyka)

Katarína Klimová & Katarína Krejčí,  UMB v Banskej Bystrici, Slovensko

99

Think globally and act locally - Textbooks

Jan Pikhart, University of Prešov, Slovakia

107

CLIL ako inštrument na podporu cudzích jazykov, ale ako na to?

Beata Menzlová, ŠPÚ v Bratislave, Slovensko

115

Vyučovanie a učenie sa s CLIL-om – aktuálne poznatky zo zahraničia

Eva Farkašová, VÚDPaP, Slovensko

121

Použitie CLIL – nástroja v slovenskom kurikule

Katarína Vilčeková, UCM v Trnave, Slovensko

130

Communicative competence and communication in foreign language teaching

Monika Lis, Pedagogical University in Cracow, Poland      

146

Developing Additive Bilingualism of Very Young Learners of English

Zuzana Šimková, CPU in Nitra, Slovakia

159

Výučba írskeho jazyka na primárnom a sekundárnom stupni škôl v Írskej republike

Anna Slatinská, UMB v Banskej Bystrici, Slovensko

166

Art academy – angličtina srdcom ( English through your heart )

Tatiana Husárová, SZŠ Poprad, Slovensko

183

Posters

 

Reflection and its role in the development of pedagogical content knowledge

Jana Chocholatá, Czech Republic

196

Vliv integrace didaktického překladu do výuky anglického jazyka na rozvoj řečové dovednosti čtení (poster)

Lada Klímová, Czech Republic

198

Materials in CLIL classes: a case study

Michaela Sepešiová, Prešov University, Slovakia

200

Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence prostřednictvím výuky psaní v anglickém jazyce

Pavla Jahodová, Czech Republic

202