Výzvy2021 - Akceptované abstrakty

The Position of Digital Humanities in Contemporary Education

prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. (TU Trnava)          Abstract: The teaching of foreign languages has been witnessing an ever-growing increase in the role of technology, especially Internet-based applications used in distant, but not only, learning. In...

Uplatňovanie nových digitálnych technológií a umelej inteligencie v cudzojazyčnom a literárnom vzdelávaní

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (TU Trnava)       Abstrakt: Uplatňovanie najnovších digitálnych technológií patrí k neodmysliteľnej súčasti "arzenálu" učiteľov aj študentov cudzích jazykov. V súčasnosti je zaujímavou otázka prenikania inteligentných nástrojov...

JÁNOŠÍKOVÁ, Zuzana: Preklad v profesijnej príprave nenatívnych učiteľov anglického jazyka: Aké chyby možno v študentských prekladoch identifikovať najčastejšie?

Príspevok sa zameriava na možnosť využitia prekladateľských aktivít v univerzitnej profesijnej príprave nenatívnych učiteľov anglického jazyka. Prezentované zistenia vychádzajú z vlastnej pedagogickej a prekladateľskej praxe autorky. Cieľom príspevku je identifikovať...

DOLÁKOVÁ Sylvie: Story-based CLIL for Very Young Learners (workshop)

Stories are considered a traditional treasure of each culture. A simple story can cater for all areas of children’s early learning. Children are immersed in the topic of the story in every activity they do and so they do not need long introductory activities and motivation at the beginning of each...

HRIŇÁK Jakub: Problematické oblasti dištančnej výučby literatúry v slovenskom priestore

            Predkladaný príspevok predstaví špecifickú situáciu, v ktorej sa vzdelávanie v Slovenskej republike z dôvodu vypuknutia pandémie ochorenia COVID—19 ocitlo. Cieľom príspevku...

SEPEŠIOVÁ Michaela: LIRE Language Interpretation through REading

LIRE je projekt je financovaný s podporou programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.  V duchu nových výziev smerovania vzdelávania v 21. storočí sa začal od septembra 2020 realizovať medzinárodný projekt partnerov - ZŠ J.A.Komenského, Sereď, ZŠ Tišnov,...

TÓTHOVÁ Judita (Slovak Ventures): Interaktívne nástroje vo výučbe

Najlepšie výsledky vzdelávania sa dosahujú pri súčasnom využívaní interaktívnej výučby učiteľmi aj študentmi. Na seminári Vám predstavíme úplne nový interaktívny digitálny nástroj na podporu všetkých typov výučby a učenia: prezenčného, distančného a hybridného. The best learning outcomes happen...

METRUK, Rastislav: Online vzdelávanie – výzvy a perspektívy vo vyučovaní cudzích jazykov

Inovácie a zmeny v oblasti moderných a digitálnych technológií zásadným spôsobom ovplyvňujú všetky sféry ľudskej aktivity, vrátane vzdelávania. Napriek skutočnosti, že tieto nové a moderné prístupy vo vyučovaní prinášajú množstvo výhod a mali by v konečnom dôsledku mať...

VASCONCELOS Michaela: Očakávania a realita: Gramatika učebníc anglického jazyka, Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a žiackej textovej produkcie

Gramatika predstavuje jednu z najdôležitejších oblastí osvojovania si jazyka nakoľko učiacim sa poskytuje rámec, na základe ktorého sú schopní tvoriť neobmedzené množstvo výpovedí avšak aj v súčasnosti znázorňuje problém v oblasti spôsobu jej predstavenia žiakom ako aj v oblasti...

MIĽANOVÁ Janka: Vplyv ESP na výučbu anglického jazyka v strednom odbornom vzdelávaní

Moderné, komunikatívne prístupy vo vyučovaní cudzích jazykov zmenili koncept tradičného vyučovania. Vnímanie cudzieho jazyka, ako komunikačného prostriedku umožnilo vytvorenie Angličtiny pre špecifické účely (ESP – English for Specific Purposes). Vzhľadom na skutočnosť, že výučba prostredníctvom...